Nhận thức luận Phật giáo trong thời kỳ Phật giáo nguyên thủy (bài 2)

 Tinh thần của các nhà tư tưởng Phật giáo là muốn diệt bỏ “sự bất hài lòng”/ “sự khổ đau” (Av. Dissatisfaction/ Suffering) để đạt được hạnh phúc (Av. Happiness), để đạt được giải thoát (Av. Liberation). Để đạt được mục đích này, con người Xem tiếp

Xem tiếp