Lưu trữ cho từ khóa: Trần Nhã My

RỦ NHAU ĐI HÁI VÚ BÒ…

Ngày nhỏ, anh em chúng tôi và bọn trẻ chăn trâu thường hay tụ tập triền đê lộng gió. Rồi chạy chân trần xuống đồng khô, lật những thớ đất cày bỏ ải chờ mùa để tìm dế lửa, dế … Tiếp tục đọc