Lưu trữ cho từ khóa: GS Nguyễn Vĩnh Thượng

Duyên Khởi  hay Thập Nhị Nhân Duyên

Lời tác giả: Việc biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những chỗ sai sót, chúng tôi ước mong được sự lượng thứ của các bậc cao minh. Những sự sửa sai và bổ khuyết của quý vị độc giả … Tiếp tục đọc