Lưu trữ cho từ khóa: Trần Quốc

Giáo viên chủ nhiệm của Kim Phi cảm tạ

Chúng tôi giáo viên chủ nhiệm của em Trần thị Kim Phi gồm Trương Thị Thanh Lệ ( chủ nhiệm 11D3 (NK 77-78) và Trần thị Quang, Phó chủ nhiệm 12D3 (NK 78-79) xin thay mặt gia đình em vô cùng … Tiếp tục đọc