Lưu trữ cho từ khóa: TR

Chút ý cõi ta bà

Phật thuyết chúng sanh có 84.000 trần lao, thì cũng có 84.000 pháp môn để thâm nhập vào tâm Phật từ tâm mỗi chúng sanh, nhưng vào bằng cách nào, GIỚI- ĐỊNH – HUỆ, còn tôi chẵng có chút nào … Tiếp tục đọc