Lưu trữ cho từ khóa: Quên Đi

Mai Rụng của Quên đi

Trong kinh Thi có thơ Phiếu hữu mai (摽有梅 mai rụng), nói về sự hôn nhân phải đúng thời đúng lúc. Không vì kén chọn mà để lỡ xuân thì. Trong Kiều có câu: Quả mai ba bảy đương vừa Đào non sớm … Tiếp tục đọc