Lưu trữ cho từ khóa: (Nguyệt Hạ

Đông Về Xuân Sang Tết Đến Dạo Chợ Hoa

Năm nay nhân đọc NH viết Đông Về, tôi có cảm hứng mượn vần bài thơ này để viết Tết Đến, và cùng các bạn MN với Xuân Sang, PL với Dạo Chợ Hoa; mục đích chính là góp vui và … Tiếp tục đọc