Lưu trữ cho từ khóa: Hiện Thanh

Thôi đừng của Hiện Thanh

  Mình không nghĩ thơ có tính truyền như toán học, nhưng thực tế bài thơ của yên dạ thảo được Đỗ Hữu Tài họa thì  bài thơ này lại được Trần Hiện Thanh họa lại với tựa là Thôi … Tiếp tục đọc