Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Thánh Ngã

Thơ Haiku Nguyễn Thánh Ngã

Haiku là một thể thơ hàm chứa nhiều ẩn dụ. Với 241 của Nguyễn Thánh Ngã cũng thế. Phải chăng muốn thóat kiếp Hạt, vùi trong vùng vô minh, Hạt kia phải bỏ vỏ, thóat tướng, hiện Mầm, để hướng … Tiếp tục đọc