Lưu trữ cho từ khóa: Ngọc Phượng

KHÓC THẦY

Ngọc Phương là học trò  lớp 12C7( NK80), khi nghe tin thầy Từ Ngũ mất đã xúc động viết bài thơ khóc thầy. sau khi phúng điếu thầy xong, chị đã gửi bài thơ này cho trang nhà     … Tiếp tục đọc