Lưu trữ cho từ khóa: Lâm Chí Dĩnh

 DỊCH THUẬT KHÔNG CHỈ GIỎI NGOẠI NGỮ LÀ ĐỦ.

Gần đây có 2 tác phẩm: L’indo-Chine française và bộ Monographie de la province… được dịch và xuất bản. Đây là một trong những tài liệu quan trọng cho dân trong ngành. Nhưng khi dịch tác giả chỉ sử dụng … Tiếp tục đọc