Lưu trữ cho từ khóa: Huơng Nam

Mua xuân – diễn ngâm của Hương Nam

  Ngày mùng 5 tết, Yên Dạ Thảo gởi trang nhà  bài thơ “Mua Xuân” của Phong Tâm  được Hương Nam diễn ngâm và  photos cho tranh thơ   https://www.box.com/s/kaoaicuk4sefj82gmy0h Mua xuân   Em người bán lẻ buồng cau Tôi … Tiếp tục đọc