Tin buồn

Xin báo tin anh Nguyễn văn Chương, CHS lớp đệ thất NK 1968- 1969 trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long, sau chuyển lên trường Thủ Khoa Huân, vừa qua đời ngày 14 tháng 4 năm 2019. Lễ viếng tại nhà riêng số…  đường Trưng Nữ Xem tiếp

Xem tiếp